Ribničko Pohorje
Izvor: STO_Autor: Tomo Jeseničnik
Izvor: STO
Izvor: STO

opći uvjeti

OPĆI UVJETI PUTOVANJA

 

1. OPĆI UVJETI PUTOVANJA

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja turističke agencije Trakostyan tours d.o.o. i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

2. PRIJAVA

Nakon prijave u Agenciji te uplate avansa za putovanje u visini od 20% od vrijednosti aranžmana ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu.

3. OTPLATA ARANŽMANA

Aranžman se otplaćuje u ratama sukladno naznačenom u Ugovoru o izvođenju putovanja koji se sklapa između korisnika aranžmana/ roditelja/ staratelja/ i agencije, a najkasnije do kraja tekuće godine, a sve u skladu preporuke Ministarstva prosvjete, znanosti i športa.

4. CIJENA ARANŽMANA

Cijen aranžmana je fiksna prema ponuđenom programu i ugovoru, osim u slučaju promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata, na temelju kojih je izračunata cijena putovanja:promjena tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene javnog prometa (avionski) i slično.

5. MINIMALNI BROJ PUTNIKA

Za svako putovanje određen je najmanji broj putnika na temelju kojeg je rađena kalkulacija cijene aranžmana. U slučaju manjeg broja putnika od kalkuliranog(koji je 10% ili veći), agencija zadržava pravo povećanja cijene aranžmana i nadoplaćuje za prazna mjesta u autobusu do kalkuliranog broja. Svi ponuđeni aranžmani u slobodnoj prodaji imaju fiksnu cijenu bez obzira na broj putnika u pojedinoj grupi, temeljem ovakvog načina prijave za putovanje rizik popunjenja autobusa preuzima Trakostyan tours, a grupa pristaje na dijeljenje po autobusima ili spajanje s nekom drugom grupom.

6. ODUSTAJANJE POJEDINCA

Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u poslovnici "Trakostyan tours". U slučaju odustajanja pojedinca od putovanja za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava sljedeće iznose:

do 75 dana prije puta 20%

od 74 do 21 dana 50%

od 20 do 8 dana 75%

od 7 do 1 dana 100% (bez obzira na razlog odustajanja).

Od ovog se izuzima smrt u najužoj obitelji, neplanirane, a opravdane obaveze ili odlazak putnika zbog bolesti u bolnicu(što mora dokumentirati bolničkom dokumentacijom), te nenadane posebne okolnosti kao što su elementerne nepogode, ratovi, terorističke akcije i slično, koje mogu izravno utjecati na izvršenje programa putovanja, a za što je mjerodavno priopćenje službenih organa RH.

7. ODUSTAJANJE GRUPE ILI DIJELA GRUPE

Pod dijelom grupe podrazumijeva se 5 ili više osoba. Svako odustajanje grupe ili dijela grupe mora se pismeno prijaviti u poslovnici "Trakostyan tours". U slučaju odustajanje za troškove do tada obavljenih poslova agencija od ukupne cijene putovanja zadržava slijedeće iznose:

sva odustajanja do 90 dana prije puta 20%

odustajanje od 89 do 60 dana prije puta 50%

59 dana do 1 dana prije puta 100 %

8. "TRAKOSTYAN TOURS"

svim putnicima preporučuje sklapanje police od rizika otkaza putovanja. U slučaju odustajanja bez uplate osiguranja striktno se primjenjuje navedena skala u člancima 6. i 7.

9. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te je prporučljivo osigurati prtljagu u osiguravajućem društvu. Organizator ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu ili prijevoznom sredstvu.

U slučaju gubitka prtljage, putnik treba na licu mjesta sačiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika i postupiti prema ustanovljenim odredbama. Organizator može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednome.

10. POČINJENE ŠTETE

Svu namjerno počinjenu štetu (u autobusu, hotelu i slično) za vrijeme trajanja aranžmana namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog.

POLOG U HOTELIMA- ukoliko hotelijer zahtjeva polog za slučaj štete, isti će se sakupiti od putnika neposredno prije ulaska u hotelske sobe i pohraniti na recepciji. Polog se u cijelosti vraća ukoliko nije počinjena nikakva šteta.

11. OBVEZE ORGANIZATORA

Organizator će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom i brinuti će se o pravima i interesima putnika u skladu s dobrim poslovnim običajima. Organizator putovanja je odgovoran za izvršenje svih usluga dogovorenih programom i ugovorom.

12. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, kao i zemlje u koju eventualno putuje, pridržavati se kućnog reda u prijevoznim, ugostiteljskim i hotelskim objektima. U slučaju nepoštivanja ovih obveza putnik odgovara za nastale posljedice i počinjenu štetu. Organizator otklanja svaku odgovornost za štetu koju bi u tom slučaju snosio putnik.

13. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Putnik zdravstvenim osiguranjem u RH ima pravo na zdravstvene usluge u zemlji i inozemstvu u opsegu i prema uvjetima i propisima zdravstvenog osiguranja. Obavještenje o svom pravu putnik mora sam pribaviti prije polaska na put. Transfer do bolnice, sve troškove liječenja putnik sam podmiruje i na osnovu računa podnosi zahtjev za povrat sredstava svom zdravstvenom osiguranju.

14. PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Cijene aranžmana ne uključuju putna osiguranja, ukoliko nije posebno naglašeno u programu. Prilikom sklapanja ugovora o putovanju svakom će putniku biti ponuđeno putno osiguranje, prema zakonu o poslovanju turističkih agencija. Preporučamo paket putnog osiguranjaČ zdravstveno osiguranje tijekom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje prtljage, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja. Naši partneri Croatia osiguranje d.d. i Helios Vig d.d.

15. JAMČEVINA I POLICA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Jamčevina za turistički paket aranžman i Polica za osiguranje od odgovornosti uplaćena je kod Croatia osiguranja d.d. Ugovor br.490/14 (jamčevina) i Polica br.099090000158 (odgovornost) kod Ag. Čorko d.o.o.

17. REKLAMACIJE

Stranka dostavlja u pismenoj formi najkasnije 8 dana od završetka putovanja, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao turistički pratitelj. Organizator će primiti u postupak samo potpuno kompletirane pritužbe koje primi u navedenom roku. Organizator donosi pismeno rješenje na svaki prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora.

Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila.

18. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izdaje agencija, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima na svim prodajnim mjestima agencije.

 

ODGOVORNI ORGANIZATOR 

TRAKOSTYAN TOURS d.o.o., G.Voća 91

Tel: 042/ 205 555

Fax 042/205-565

I.D. kod HR-AB-42-07002586

Matični broj: 1237403

OIB: 03727633572

tzistra